Administracija

Webmail » Login

Administracija » Login
Završni i specijalistički rad

TERMINI ODBRANA ZAVRSNIH I MASTER RADOVA

Stručni rad (specijalistički, završni, diplomski ili seminarski rad) predstavlja individualnu, stručnu obradu izabrane teme, zasnovanu na sprovedenom istraživanju. Kroz istraživanje student pokazuje teorijsko i praktično znanje, kao i sposobnost samostalnog korišćenja domaćom i stranom literaturom i njihovom pismenom obradom, odnosno da je sposoban da izvede istraživanje individualno i da primeni znanja koja je stekao tokom praćenja predmetne nastave. Specijalističkim odnosno završnim (diplomskim) radom, student treba da sintetizuje i primeni stečena znanja da bi, što je moguće više, na originalan način rešio konkretan teorijski ili praktičan problem. Student posle opredeljivanja za temu i predmetnog nastavnika kao mentora, zajedno sa njim definiše:

  • predmet (problem) istraživanja, odnosno utvrđivanje predmeta i cilja istraživanja,
  • generalne i posebne hipoteze od kojih treba da se pođe u istraživanju,
  • kratak opis sadržaja rada,
  • očekivani istraživački i stručni doprinos,
  • literaturu koju će koristiti prilikom izrade rada.

Specijalistički odnosno završni (diplomski) rad treba da sadrži argumente studenta sa kojima se potvrđuju određeni stavovi, a da se pri tom koristi odgovarajuća metodologija i literatura. Specijalističkim odnosno završnim (diplomskim) radom kandidat dokazuje analitičke sposobnosti, originalnost i stručni doprinos rešavanju konkretnog problema. Specijalistički odnosno završni (diplomski) rad predstavlja istraživanje i obradu materijala u okvirima jedne oblasti, izabrane teme. Za izradu stručnog rada kao referentna literatura mogu se koristiti knjige - udžbenici, diplomski radovi, radovi iz stručnih časopisa, internet sajtovi, sva publikovana istraživanja i stručni materijali. Ciljevi izrade stručnih radova su:

  • upoznavanje studenta sa određenom oblašću naučne ili stručne discipline kroz detaljniju razradu jedne teme iz te oblasti,
  • proširenje i produbljivanje znanja iz sadržaja nastavnog programa tj. odnosnog predmeta,
  • sticanje iskustva u pisanju stručnih radova i
  • osposobljavanje studenata za samostalan istraživački i praktičan rad, odnosno da se pokaže da je student ovladao znanjima i stekao kompetencije potrebne za samostalan rad u određenoj stručnoj oblasti i disciplini.

Kod diplomskih, završnih i specijalističkih radova posle zadnje referentne jedinice navedene u literaturi treba da stoji napomena da je rad urađen prema važećem uputstvu.

Uputstvo za izradu i tehničku obradu stručnih radova.