Administracija

Webmail » Login

Administracija » Login
Studije

Visoka železnička škola ostvaruje osnovne strukovne studije prvog stepena i master strukovne studije drugog stepena visokog obrazovanja, u okviru obrazovno-naucnog polja tehničko-tehnoloških nauka i obrazovno-naučnog polja dru štveno-humanistickih nauka. škola izvodi studijske programe, koji osposobljavaju studente za uključivanje u radni proces i primenu stečenih znanja i veština na rešavanju odgovarajućih problema.

Osnovne strukovne studije traju tri godine odnosno šest semestara i imaju 180 ESPB bodova. U strukturi studijskog programa, od ukupno 180 ESPB bodova, zastupljene su sledeće grupe predmeta:

 • opšteobrazovni predmeti sa oko 15% ESPB bodova
 • stručni predmeti sa oko 40% ESPB bodova
 • stručno-aplikativni predmeti sa oko 45% ESPB bodova.

Studijski programi sadrže obavezne i izborne predmete, a izborni predmeti su zastupljeni sa najmanje 20% u odnosu na ukupan broj ESPB bodova.

Svi predmeti su jednosemestralni, a svaki predmet ima odreden broj ESPB bodova koje student ostvari kada sa uspehom položi ispit.

Školska godina se deli na dva semestra od kojih svaki traje 15 nedelja.

Akreditovani studijski programi osnovnih strukovnih studija (od 2024/2025. godine):

1. Saobraćaj i transport, moduli:

  Železnički saobraćaj - klasičan modul

  Železnički saobraćaj - dualni modul

  Drumski i gradski saobraćaj

  Logistika

   polje: Tehničko-tehnološke nauke
   oblast: Saobraćajno inženjerstvo
   vrsta studija: Osnovne strukovne studije
   strucni naziv: Strukovni inženjer saobraćaja
   skraćenica: Struk. inž. saobr.
2. Železničko mašinstvo, moduli:

  Železničko mašinstvo - klasičan modul

  Železničko mašinstvo - dualni modul

   polje: Tehničko-tehnološke nauke
   oblast: Mašinsko inženjerstvo
   vrsta studija: Osnovne strukovne studije
   stručni naziv: Strukovni inženjer mašinstva
   skraćenica: Struk. inž. maš.
3. Elektrotehnika i računarstvo u saobraćaju

  Elektrotehnika i računarstvo u saobraćaju - klasičan modul

  Elektrotehnika i računarstvo u saobraćaju - dualni modul

   polje: Tehničko-tehnološke nauke
   oblast: Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo
   vrsta studija: Osnovne strukovne studije
   stručni naziv: Strukovni inženjer elektrotehnike i racunarstva
   skraćenica: Struk. inž. elektr. i racunar.

Akreditovani studijski programi osnovnih strukovnih studija (od 2017/2018. godine):

  1. ŽELEZNIČKI SAOBRAĆAJ
   polje: Tehničko-tehnološke nauke
   oblast: Saobraćajno inženjerstvo
   vrsta studija: Osnovne strukovne studije
   strucni naziv: Strukovni inženjer saobraćaja
   skraćenica: Struk. inž. saobr.
  2. ŽELEZNIČKO MAŠINSTVO
   polje: Tehničko-tehnološke nauke
   oblast: Mašinsko inženjerstvo
   vrsta studija: Osnovne strukovne studije
   stručni naziv: Strukovni inženjer mašinstva
   skraćenica: Struk. inž. maš.
  3. ELEKTROTEHNIKA U SAOBRAĆAJU
   polje: Tehničko-tehnološke nauke
   oblast: Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo
   vrsta studija: Osnovne strukovne studije
   stručni naziv: Strukovni inženjer elektrotehnike i racunarstva
   skraćenica: Struk. inž. elektr. i racunar.
  4. KOMERCIJALNO POSLOVANJE ŽELEZNICE
   polje: Društveno-humanisticke nauke
   oblast: Ekonomske nauke
   vrsta studija: Osnovne strukovne studije
   stručni naziv: Strukovni ekonomista
   skraćenica: Struk. ekon.
  5. JAVNI GRADSKI I INDUSTRIJSKI SAOBRAĆAJ
   polje: Tehničko-tehnolo ške nauke
   oblast: Saobraćajno inženjerstvo
   vrsta studija: Osnovne strukovne studije
   stručni naziv: Strukovni inženjer saobraćaja
   skraćenica: Struk. inž. saobr.

Master strukovne studije traju dve godinu odnosno četiri semestra i imaju najmanje 120 ESPB bodova. U strukturi studijskog programa zastupljeni su stručno-aplikativni predmeti.

Studijski programi sadrže obavezne i izborne predmete, a izborni predmeti su zastupljeni sa najmanje 30% u odnosu na ukupan broj ESPB bodova.

Akreditovani studijski programi master strukovnih studija:

  1. SAOBRAĆAJNO IN ŽENJERSTVO
   polje: Tehničko-tehnološke nauke
   oblast: Saobraćajno inženjerstvo
   vrsta studija: Master strukovne studije
   stručni naziv: Strukovni master inženjer saobraćaja
   skraćenica: Struk. mast. inž. saobr.
  2. ELEKTROTEHNIKA U SAOBRAĆAJU
   polje: Tehničko-tehnološke nauke
   oblast: Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo
   vrsta studija: Master strukovne studije
   stručni naziv: Strukovni master inženjer elektrotehnike i računarstva
   skraćenica: Struk. mast. inž. elektr. i racunar.
  3. KOMERCIJALNO POSLOVANJE U SAOBRAĆAJU
   polje: Društveno-humanističke nauke
   oblast: Ekonomske nauke
   vrsta studija: Master strukovne studije
   stručni naziv: Strukovni master ekonomista
   skraćenica: Struk. mast. ekon.
Stepeni (nivoi) obrazovanjaĆĄ