Administracija

Webmail » Login

Administracija » Login
Studentski parlament

Studentski parlament je jedan od organa Akademije tehničko-umetničkih strukovnih studija Beograd (ATUSS). Osnovna delatnost Studentskog parlamenta je zastupanje i zaštita prava i interesa svih studenata i razmatranje pitanja i aktivnosti od interesa za studente.

Šta su nadleznosti Studentskog parlamenta?

Studentski parlament sastavljen je od po tri predstavnika svakog Odseka koji se nalazi u sastavu ATUSS (ukupno 15 članova). Svi studenti Odseka VZS sa aktivnim statusom studenta u godini u kojoj se sprovode izbori za članove Studentskog parlamenta, imaju pravo da biraju članove i da budu birani za člana Studentskog parlamenta ATUSS.

Predstavnici Odseka Visoka zeleznička skola strukovnih studija u Studentskom parlamentu ATUSS su:

  1. Anja Mihailović, koordinator Studentskog parlamenta ATUSS u Odseku VZS
  2. Nevena Veljović, sekretar Studentskog parlamenta ATUSS
  3. Ana Milijasević, član Studentskog parlamenta ATUSS

Studentski parlament ATUSS je, na sednici odrzanoj 18.03.2021, osnovao Studentske organizacije na nivou svakog Odseka. Njihova osnovna delatnost je sprovodenje odluka Studentskog parlamenta ATUSS na nivou Odseka, kao i povezivanje studenata Odseka sa Studentskim parlamentom ATUSS.

Mandat članova Studentskog parlamenta je dve godine.

Osnovna delatnost Studentske organizacije Visoke zelezničke skole je zastupanje i zaštita prava i interesa svih studenata i razmatranje pitanja i aktivnosti od interesa za studente.

Članovi Studentske organizacije VZS:

  1. Nevena Veljović, studijski program: Saobraćajno inzenjerstvo
  2. Anja Mihailović, studijski program: Komercijalno poslovanje železnice
  3. Ana Milijasević, studijski program: Saobraćajno inzenjerstvo
  4. Ivana Jevtović, studijski program: Železnički saobraćaj
  5. Marijo Gnjatović, studijski program: Komercijalno poslovanje železnice
  6. Adela Sulejmani, studijski program: Saobraćajno inzenjerstvo
  7. Dalibor Mitić, studijski program: Komercijalno poslovanje železnice

Prostorije Studentske organizacije se nalaze u prizemlju škole.

Društvene mreže Studentske organizacije VŽŠ:

Poster [download PDF]

Poster