Administracija

Webmail » Login

Administracija » Login
O Školi

Visoka železnička škola strukovnih studija u Beogradu je u toku svog rada prošla nekoliko etapa od osnivanja do danas.

Savezna narodna skupština Federativne Narodne Republike Jugoslavije na sednici Saveznog veća 9. jula 1957. godine proglasila je Zakon o Višoj železničkoj saobraćajnoj školi. To je ojavljeno u Službenom glasniku 21. avgusta 1957. godine, dok je Zakon stupio na snagu osmog dana od objavljivanja, odnosno 28. avgusta 1957. godine. Škola je osnovana u cilju stručnog obrazovanja kadrova sa višom stručnom spremom za potrebe Jugoslovenskih železnica. Sa nastavnim radom Škola je počela u 7. aprila 1958. godine. Nastava je trajala 2 godine i u Školu su mogli da se upišu samo zaposleni na Jugoslovenskim železnicama koji su završili Železničku saobraćajnu školu, Železnički tehnikum saobraćajno-komercijalnog smera ili neku drugu srednju školu, a imaju najmanje tri godine stručne prakse na poslovima eksploatacije železnica i položene stručne ispite iz telegrafsko-signalne, saobraćajne i komercijalne službe.

Sedište Škole od njenog osnivanja pa do 1963. godine bilo je u Zemunu, a od 1963. godine Škola je preseljena na Palilulu u ulicu Zdravka Čelara br. 14, gde se i danas nalazi.

Skupština Socijalističke Republike Srbije na sednici Republickog veća od 16. marta 1967. godine i na sednici Prosvetno-kulturnog veća od 3. marta 1967. godine donela je Odluku o potvrdi statuta fakulteta i viših škola cime je Viša železnička saobraćajna škola reformisana u Višu železničku školu.

Na zahtev Više železničke škole od 8. septembra 2006. godine Ministarstvo prosvete Republike Srbije, po dobijenom pozitivnom mišljenju Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta od 30. aprila 2007. godine, izdaje Dozvolu za rad 28. septembra 2007. godine čime Viša železnička škola prerasta u Visoku železničku školu strukovnih studija.

Visoka železnicka škola uspešno je obavila proces akreditacije 2012. i 2017. godine.

U istoriju Visoke železničke škole strukovnih studija u Beogradu utkan je rad mnogih generacija studenata, ali i njihovih profesora.

Danas Škola predstavlja samostalnu visokoškolsku ustanovu koja obavlja nastavno-obrazovnu i istraživačku delatnost utemeljenu na dugogodišnjoj tradiciji.

Tokom proteklih šest decenija postojanja, u Visokoj železničkoj školi strukovnih studija rađene su studije i projekti iz primenjenih istrivanja, a Škola je bila i organizator naučno-stručnih skupova i savetovanja koja su imala i međunarodni karakter. Naučno-istraživački rad je bio u funkciji razvoja železničkog saobraćaja.

Škola je ostvarila uspešnu saradnju sa privrednim i naučno-obrazovnim institucijama (institutima, visokim školama, fakultetima i univerzitetima) u zemlji i inostranstvu (VTU ''Todor Kableškov'' iz Sofije, Saobraćajni fakultet Doboj, Veleučilište Nikola Tesla iz Gospića i drugi), uz svestrano ucešće nastavnika i studenata Škole.

Tokom proteklog perioda, Visoka železnička škola strukovnih studija bila je osnovni nosilac železničkog školstva u oblasti višeg obrazovanja i stvaralac visokostrucnih kadrova za potrebe železnice i pokretač njenog daljeg razvoja.

Ona je jedinstvena, unikatna visokoškolska obrazovna ustanova ove vrste u Republici Srbiji i šire jer je njen koncept obrazovanja i sada prihvacen na svim železnicama sa prostora republika bivše Jugoslavije.

Škola raspolaže poslovnom zgradom i prostorom od oko 2.400 m2, sa učionicama, amfiteatrom, kabinetima, laboratorijama, informacionim sistemom sa računarskom mrežom od preko 100 računara rasporedenih u tri računarske ucionice koje su umrežene u lokalnu mrežu i povezane sa internetom. Škola ima i školsku biblioteku sa preko 5.000 bibliotečkih jedinica, odnosno knjiga stručne literature.

Buduća vizija Visoke železničke škole strukovnih studija je da školuje visokostručne kadrove koji su potrebni ''Železnicama Srbije'' i drugim saobraćajno-transportnim preduzećima u 21. veku. Oni moraju da budu osposobljeni za brzo uključivanje u savremene tokove modernizacije saobraćaja i da prihvataju stalne inovacije stručnih znanja i veština u skladu sa najnovijim tehnološkim promenama koje nastaju osavremenjavanjem tehnike, tehnologije i organizacije saobraćaja.

Celokupni nastavno-obrazovni rad Škole ce se u budućem periodu sprovoditi kroz celovito i potpuno savladavanje nastavnih planova i programa i njihovo neprekidno inoviranje i osavremenjavanje u skladu sa savremenim naučno-stručnim dostignućima, principima evropskih standarda po Bolonjskim principima i promenama pravnog sistema i izvršnih propisa u oblasti saobraćaja, uz obezbeđenje kvaliteta u svim oblastima rada Škole počev od ocenjivanja nastavnika i nastave, istraživačkog rada, vrednovanja studenata, literature, nenastavne podrške, procesa upravljanja, pa do unutrašnje organizacije.

U takvim uslovima ce se školovati budući visokostručni kadrovi za potrebe saobraćajnih preduzeća u Visokoj železničkoj školi strukovnih studija u Beogradu.